Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

2. PhDr. Ivo Prokop:

Polské exlibris včera. (Polskiego ekslibrisu dzień wczorajszy)

 

Tadeusz Przypkowski (Polonia), xilografia per la Biblioteca Copernicana di Frombork, 1948Koncem 19. stol. začali sběratelé v západní Evropě i Polsku sbírat exlibris a současně je i studovat jako historicko - biografický, bibliografický, ikonografický a heraldický informační pramen. Již v r. 1903 byl vydán první inventární soupis starých exlibris (W. Wittyg: Exlibris polských knihoven v 17. a 18. stol.). Současně uveřejnil Zenon Przesmycki - Miriam, vůdčí osobnost polského modernismu, ve svém časopise "Chimera" článek nazvaný Nová polská umělecká exlibris (čís. 25, 1905), k němuž připojil několik ilustrací původních litografií secesních exlibris.
V prvních třiceti letech dvacátého století se polské exlibris stalo doménou malířů, kteří vycházeli z impresionismu a používali především suché jehly, na ně pak navázal Konstanty Brandel (1880 - 1970), který prožil celý svůj život v Paříži, kde i vytvořil na padesát exlibris. Přesto Brandel zůstal mimo hlavní proud polské grafiky mezi dvěma světovými válkami. Umělci se oprostili od impresionistických a malířských inspirací, těžiště jejich snah se přeneslo na "čistě grafickou stránku", opustily se francouzské zkušenosti a vzory a do grafiky vstoupily nové směry:
Lidové umění a dřevoryt. Vůdčí osobností tohoto směru se stal Wladyslaw Skoczylas (1883 - 1934), který obdivoval práci horalů a malebné vesnice kolem Krakova. I když exlibris bylo pro něho pouze okrajovou záležitostí, vychoval jako učitel Varšavské akademie řadu polských grafiků, jimž ponechal uměleckou volnost a vlastní styl. Nejstarším jeho žákem byl Stefan Mrozewski (1894 - 1975), jenž žil převážně v západní Evropě a Americe, byl vynikajícím ilustrátorem a tvůrcem exlibris. Nadšeným a plodným tvůrcem exlibris byl Tadeusz Cieslewski, syn (1895 - 1944), dřevorytec a teoretik umění, který vytvořil asi 150 exlibris, při jejichž tvorbě kladl důraz na obsah listu. V r. 1942 vytvořil exlibris pro ing. Hradečného, byl to pohled na Mosteckou ulici a věže Karlova mostu, jinak během okupace Polska volil často motiv spáleného města s procházejícími symbolickými postavami. Po smrti Skoczylase převzal katedru na varšavské akademii Stanislaw Ostoja - Chrostowski (1897 - 1947), později se stal rektorem akademie a viceprezidentem Mezinárodní exlibristické asociace v Los Angeles, kde i pravidelně vystavoval.
Věnoval se knižní ilustraci, úpravě knih a vytvořil asi padesát exlibris. Jeho listy byly po stránce technické dokonalé, měl velký cit pro světlo, linky jeho dřevorytů byly čisté a jemné. Chrostowski se nejvíce ze všech umělců vzdálil od Skoczylasowy formy a lidového umění.
Před druhou světovou válkou bylo exlibris v Polsku velice populárním. Existovaly zde spolky grafiků, v čele se skupinou "Ryt", byla široká základna bibliofilů a sběratelů, hojně se obesílaly mezinárodní výstavy, což vedlo k tomu, že mnoho grafiků, zejména dřevorytců, se začalo intenzivněji věnovat tvorbě exlibris. Většinou to byli absolventi varšavské Akademie krásných umění a patřili k žákům Skoczylasovým nebo Bartlomiejczykovým (1885 - 1950), který sehrál významnou úlohu při rozvoji užité grafiky v Polsku, i když sám mnoho exlibris nevytvořil. K těmto žákům patřil Konstanty Maria Sopocko (1902 - 1992), úpravce knih, ilustrátor a tvůrce exlibris, vyznačujících se precizním vedením rydla, vkusnou kompozicí, kulturním a humorným námětem. Adam Póltawski (1881 - 1952), studoval v Krakově, Mnichově, Paříži a Lipsku. Vytvořil řadu exlibris ve všech grafických technikách a je autorem písma, které je známo pod názvem "Póltawského antikva".
Během německé okupace v letech 1939 - 1945 neexistovalo žádné oficiální kulturní hnutí. Himmler prohlásil, že Poláci nepotřebují umět číst a psát, stačí, když se budou moci podepsat, takže kultura musela jít do podzemí. O rozkvět kultury v této těžké době se zasloužil Tadeusz Leszner, propagátor exlibris, iniciátor vzniku ilegálních bibliofilských organizací, sběratelského hnutí, vydavatel samizdatových tiskovin, organizátor uměleckých výstav a soutěží aj. Díky jemu se sběratelská základna rozšířila a současně s ní se začaly rozvíjet práce zaměřené na historii, tvorbu a teorii exlibris. Předním badatelem i tvůrcem exlibris byl Tadeusz Przypkowski (1905 - 1977), který položil základy k historii, teorii a technologii starých polských knižních značek. Sám vytvořil na dvě stovky barevných dřevo- a linorytových, převážně heraldických exlibris. Exlibrisová tvorba Tadeusze Tuszewského (1907 - žije ve Varšavě) se vyznačuje harmonií kompozice a krásným písmem. Tuszewski byl docentem na akademii a vynikajícím restaurátorem a konzervátorem knih a dokumentů. Jeho exlibris jsou převážně barevnými dřevoryty (v r. 1948 udělal exlibris pro ing. Hradečného s motivem sloupů elektrického vedení - pozn. Pp). Edwarda Przeorska (1900 - 1965) se převážně věnovala mědirytině, kterou znalci charakterizovali slovy "ženská krásná". Okupační a válečná doba velice ublížila polskému exlibris. Barbarské vypálení Varšavy v povstání v r. 1944 zničilo velké soukromé sbírky, přesto však hned po válce byly vydány zásadní teoretické práce, jako např. Bibliografie polského exlibris od Zygmunta Klemensiewicze, první díl "Inventáře polské knižní značky 16. a 17. století" od Edwarda Chwalewika, avšak zatím nevycházely odborné časopisy ani neexistovaly sběratelské organizace. Ještě v r. 1964 uváděl Velký všeobecný lexikon, že "po druhé světové válce málem vymřela tradice exlibris" , i když v r. 1959 vydal Andrzej Ryskiewicz publikaci "Polské exlibris" s mnoha přílohami, které ukázaly tvorbu současných tvůrců. Postupem doby se exlibristické hnutí začalo opět rozvíjet, nastoupila nová generace mladých grafiků a na univerzitě v Toruni vznikla fakulta krásných umění. Dřevorytec Edward Kuczyński (1905 - 1958) vedl své žáky v Toruni k dokonalému zvládnutí techniky, klasické harmonii kompozice a čisté kresbě. Toruňská škola vychovala celou řadu vynikajících grafiků, především mědirytců, kteří se věnovali tvorbě exlibris, ať již to byli Wojciech Jakubowski, Henryk Feilhauer či Andrzej Bortowski a Ryszard Krzywka. Jakubovskému patří zásluhy za existenci bienále v Marlborku a za jeho přínos světovému, zejména pak polskému exlibris. Škoda v Toruni vděčí za svůj vznik především přesídleným grafikům a studentům z Vilniusu, který po válce připadl Sovětskému svazu a tradici druhého ztraceného kulturního střediska Polska, jímž byl Lvov. Na lvovskou tradici navázali rovněž wroclavští umělci. Jejich vůdčí osobností byl Stanislaw Dawski (1905 - 1990), který přišel do Wroclavi v r. 1945, aby zde učil grafiku. Rád dělal exlibris, stále experimentoval, kombinoval barvy a výhradně pracoval s mědí. Jeho oblíbeným žákem byl Józek Gielniak (1932 - 1972), repatriant z Francie, člověk těžce nemocný, který neopustil po zbytek života plicní sanatorium v Bukowsku. Jeho umělecká pozůstalost byla skromná, pracoval technikou linorytu a ztvárňoval své vize malými světlými liniemi, díky nimž celková kompozice působila nezvykle něžně. Podobný dojem vytvářejí lepty Henryka Plociennika (nar. 1933 - bytem v Lodži). Plociennik je autodidaktem, okrajově se zabývá tvorbou exlibris, na nichž se po celé ploše desky pohybují figury v jakémsi šíleném tanci. Malíř, grafik, kreslíř Leszek Rózga (nar. 1924 - žije v Lodži), tvoří exlibris v technice mědirytu a leptu.
Krakov se vždy pokládal za město intelektuálů, umělců a bibliofilů. Je zde několik organizací, které sdružují grafiky, sběratele a bibliofily. Působila zde Krystyna Wróblewska (1904 - 1994), která vystudovala ve Vilniusu a Paříži. Původně se věnovala malbě a mědirytině, po roce 1945 dřevorytu. Svá elegantní exlibris vystavovala v celém světě. V Krakově působilo rovněž umělecké sdružení "Devět grafiků". Patřil k němu Adam Mlodzianowski (1917 - 1985), který dělal drobná exlibris, při jejichž tvorbě rád experimentoval s různými rydly. Absolventkou krakovské akademie je rovněž Alina Kalczyńska (nar. 1936), která ve své dřevorytecké tvorbě inklinuje k modernímu vyjádření, lze říct, architektonickému, které doplňuje intenzivní barvou.
Ve Varšavě existuje Akademie krásných umění, z níž vycházejí mladá umělci, kteří se věnují tvorbě exlibris, existují zde spolky sběratelů exlibris a bibliofilů, vycházejí zde odborné časopisy, především "el" dr. Czymańského, který až do jeho smrti patřil mezi nejlepší nejenom v Polsku, ale i v celé Evropě. Pokud jde o grafiky, je třeba se zmínit o Jerzy Jaruskiewiczovi (nar. 1919 - žije ve Varšavě), vynikajícím sochaři a tvůrci monumentálních soch, který se čas od času zabývá dřevorytem, ale nezavrhuje ani techniky tisku z hloubky. Nedávno opustil řady polských grafiků Zbigniew Dolatowski (1927 - 2000), který, ač autodidakt, vytvářel krásná exlibris v dřevorytu.
Dalšími umělci, kteří se zasloužili o tvorbu exlibris v první polovině dvacátého století byli Wojciech Barylski (1929 - 1999), Czeslaw Borowczyk (1912 - 1995), Andrzej Bortowski (nar. 1938), Stasys Eidrigevićius (nar. 1949), Antoni Jan Golebniak (1917 - 1988), Adam Mlodzianowski (1917 - 1985). Jerzy Panek (1918 - 2001), Halina Pawlikowska (nar. 1931), Ryzard Stryjec (1932 - 1992), Stanislav Töpfer (1917 - 1975) a Zygmunt Waśniewski (1921 - 1976).
(Resumé z předmluvy prof. Andrzeje Ryszkiewicze ke katalogu výstavy polských exlibris z první poloviny dvacátého století, včetně poválečných let, která byla z Malborku přenesena do Frederikshavnu na kongres FISAE 2002).

zpět na obsah č. 3, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz