Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2003                                                                            další čísla


 

1. JUDr. Vratislav Janda:
K jednomu významnému kulturnímu výročí.

 

sspe 85 letNa samém počátku znovunabytí svobody se sešli 16.listopadu 1918 v Praze sběratelé exlibris z celého území tehdejší mladé republiky a založili první samostatnou organizaci jejich sběratelů, Československý spolek sběratelů a přátel exlibris. Oslavujeme tedy v těchto dnech nepřetržité pětaosdesátileté výročí svého kulturního působení. 
85 let je v životě člověka jistě významné jubileum, které stojí za zamyšlení a vzpomínku a nejinak je tomu i v životě sociálního organizmu. Vždyť není tolik organizací, které se mohou právem s radostí a hrdostí ohlédnout za svou uplynulou činností.
Knižní značka, latinsky ex libris, vyjadřující vztah vlastníka ke knize, má i na území bývalé České koruny téměř tisíciletou tradici. Prvé věnovací exlibris je v rukopise Gumpoldovy legendy o sv.Václavu, který dala kolem roku 1000 pořídit kněžna Emma, vdova po českém knížeti Boleslavovi II. Z další řady gotických a renesančních knižních značek se zmiňme alespoň o bohemikálním exlibris slavného krále Jiříka z Poděbrad, datovatelném do rozmezí let 1458-1471. Vzrůstajícími možnostmi tisku se postupně zvětšuje i počet knižních značek, patřících nejen šlechtě a vysokému kléru, ale postupně se rozšiřujících i do vrstev vzdělanců, bohatého měšťanstva a státních a veřejných institucí.
Za první českou moderní knižní značku se obecně považuje dřevoryt Josefa Mánesa z roku 1868 pro významného českého průmyslníka, sběratele a mecenáše Vojtěcha rytíře Lannu. 
Zásadní průlom do oblasti knižní značky pak učinila na sklonku 19. století generace mladých umělců sdružená kolem Moderní Revue, jejímž cílem bylo "otevírání oken do Evropy" a která proto navazovala bezprostřední kontakty s tehdejšími hlavními uměleckými centry - Paříží, Mnichovem a Vídní. Český básník a výtvarník Karel Hlaváček vytvořil na žádost Jiřího Karáska ze Lvovic sérii exlibris pro své přátele, kterou uveřejnil v pátém svazku Moderní Revue roku 1897. Tyto knižní značky pak doprovodil studií o exlibris básník Stanislav K.Neumann. Ten dokonce ve své vlastní revui, Novém Kultu, vypsal následujícího roku první českou soutěž na originální knižní značku.
I když oslavujeme 85 let svého trvání, je ve skutečnosti sběratelské obci ještě o celé desetiletí více. V roce 1908 byl založen Spolek českých bibliofilů, který sdružil milovníky krásné knihy a její umělecké výbavy. Je proto zákonité, že se zde sešlo i nemnoho tehdejších zájemců o knižní značku, ať již šlo o výtvarné umělce, získávající své ostruhy v grafickém umění nebo o první z těch, kteří podlehli kouzlu rodícího se sběratelského odvětví, do té doby v české společnosti takřka neznámého. Členové odboru sběratelů exlibris ve Spolku českých bibliofilů byli velice aktivní. Po vzoru evropských společností vydali první výměnnou listinu, časopis Český bibliofil přinášel v každém čísle zprávy o činnosti odboru a vše vyvrcholilo v roce 1910, kdy jako členská prémie vyšlo album knižních značek Vojtěcha Preissiga. Téhož roku se také konala v Uherském Hradišti i první česká výstava exlibris. Konec slibnému vývoji učinilo vypuknutí první světové války, která však nepřerušila vlastní sběratelství. Naopak - v této době sběratelů přibylo. A tak hned v prvních dnech po 28.říjnu mohli založit svůj samostatný spolek, který přes všechny peripetie další války a okupace i politicky nepříznivých období si zachoval svou kontinuitu a činnost až do dnešních dnů.
V současné době má Spolek sběratelů a přátel exlibris na pět set členů z České republiky a zahraničí; jsou mezi nimi jednotlivci i organizace. Členové se scházejí zpravidla třikrát do roka; hlavní náplní těchto setkání je výměna knižních značek a drobné grafiky. Je to jednak při valné hromadě SSPE, konané v Praze v poslední únorový víkend, o výměném dnu obvykle v květnu v některém ze sběratelských středisek a na sjezdu SSPE . Již LXXIV. sjezd se uskuteční ve dnech 25.-26.září 2004 ve slezské metropoli Opavě.
Pro své členy a zájemce o sběratelství knižních značek vydáváme časopis Knižní značka, vycházející nepřetržitě od roku 1937; každoročně Sborník pro exlibris a drobnou grafiku se zajímavými studiemi a s grafickým listem některého z významných autorů, soupisy exlibris a v neposlední řadě i stále doplňovaný Slovník tvůrců exlibris. Bližší informace o spolku naleznete také i na internetové stránce SSPE http:\\www.natur.cuni.cz/el/ .
Mnoho našich členů je současně členy Klubů přátel výtvarného umění v jednotlivých městech; řada z nich, např. v Prostějově, Brně nebo Olomouci jsou i organizátory sekcí grafiky. Těšíme se, že i Vy, kteří dosud nejste našimi členy, příjdete mezi nás !

zpět na obsah č. 4, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz